Telefon
74 07 77 10
Døgnvakt
Hjem
Vold/Mishandling
Vårt hjelpetilbud
Barn på krisesenteret
Utenlandske kvinner
Vanlig stilte spørsmål
Om Krisesenteret
Lenker og telefonnummer
Kontakt oss

Vårt hjelpetilbud

Krisesentertilbudet består av en hjelpetelefon for kvinner og menn, et dagtilbud og et midlertidig botilbud for kvinner og kvinner med barn. Du kan ta kontakt når som helst på døgnet.

Tilbudet er gratis, men de som bor hos oss betaler selv utgifter til mat og lignende. Man trenger ingen henvisning for å ta kontakt, man kan gjøre det selv eller få hjelp av andre instanser til å ta kontakt (lege, politi, Nav).

Vi har som utgangspunkt at det er du selv som er ekspert på ditt eget liv og på din situasjon og vi vil støtte deg i de valgene du tar. På bakgrunn av din situasjon, ønsker og behov kan Krisesenteret bistå deg i å få kontakt med hjelpeapparatet i din kommune. Vi kan på dine premisser være støttepersoner for deg i en vanskelig livssituasjon.

Krisesenteret har et tett og godt samarbeid med mange instanser, blant annet kommunale tjenester, helsevesen, NAV, boligkontor, politi, skoler, barnehage, helsestasjon.

Vi samarbeider med advokat som har mye kompetanse og erfaring rundt denne typen saker og hun tilbyr våre brukere den første konsultasjonen gratis. De fleste vil også komme inn under ordningen med fri rettshjelp.

Kvinner og deres barn får tilbud om kontakt og oppfølging også etter at de har flyttet ut.