Vi gir et godt og helhetlig krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Dette omfatter et trygt botilbud, telefontilbud, dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen.


Vi skal være synlige og tilgjengelige for personer som kan komme til å ha behov for våre tjenester og til samfunnet forøvrig. Vi skal bidra til å øke kunnskapen og handlingsrommet for ansatte som kommer i kontakt med personer utsatt for vold i nære relasjoner i sitt arbeid i andre deler av hjelpeapparatet.

Vi skal sette fokus på temaet vold i nære relasjoner blant annet gjennom foredrag, medieomtale og kursvirksomhet. Krisesenteret skal aktivt bidra til at den enkelte kommune gir et så godt tilbud til voldsutsatte som mulig.